Sveriges Tegelmästareförening

Sveriges tegelmästareförening bildades i Stockholm den 11 november 1895. Det var tegelmästare O. Bleckert som initierade etableringen. Föreningens syfte var: ”Tegelindustriens höjande i allmänhet och den enskildes tilgodoseende i yrkesskicklighet m.m., äfvensom ekonomiska bistånd för dem, som blefvo i behof däraf”.

Föreningen utarbetade också stadgar för Sveriges tegelmästareförenings sjuk- och begrafningskassa, samt en platsanskaffningsbyrå, hvilket förmedlat platser til många tegelmästare.

De första funktionärerna var tegelmästare O. Bleckert, Sala, ordförande, tegelmästare J. Lundh, Lomma, kassör, grosshandlare Carl Eriksson, Söderhamn, sekreterare samt tegelmästare R. P. H. Arling, Åby och P. N. Landin, Surahammar.

Föreningen indelades 1898 i tre kretsar; södra, mellersta och norra, vilka var för sig avhöll ett årsmöte samt ett gemensamt stormöte vart tredje år. Kretsmötena upphörde 1913 och man beslöt istället att ett årsmöte skulle hållas varje år.

Tyngdpunkten för verksamheten har varit koncentrerad till Skåne där det funnits flest tegelbruk. Behovet av kompetenta och dugliga tegelmästare bidrog till uppförandet av Tegelmästarskolan och Försökstegelbruket i Svedala 1905.

I stadgarna för Sveriges tegelmästareförening 1960 framgår att tillträdet är öppet för den medborgare som är tegelmästare, tegelbruksägare eller på annat sätt har anknytning till tegelindustrin. Föreningens ändamål är medlemmarnas förkovran i yrkeskicklighet och förvärvande av högre fackkunskaper, för vilket mål föreningen vill verka genom ömsesidigt utbyte av tankar, rön och erfarenheter inom yrket.

Antalet medlemmar växte från 32 till 262 mellan 1895 och 1955. Därefter skedde en minskning och 1999 bestod föreningen av 49 medlemmar.

Styrelsens och föreningens medlemmar har varit spridda på olika orter i Sverige med medlemmar även i grannländerna. Handlingar i arkivet vittnar om årsmöten och studieresor på många olika platser, både inom och utom Sverige. Från slutet av 1980-talet fram till föreningens upplösning år 2000, styrdes verksamheten från Vellinge.

Källor: